PCC ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมทั้งดูกระบวนการผลิตสินค้า ณโรงงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 
PCC จัดบูธประชาสัมพันธ์
ทีมงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด (PCC) ร่วมสนับสนุนศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปัญหาการจัดทำราคากลาง”  
ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย อีกทั้งได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้าและบริการให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 
PCC บรรยายให้ความรู้นักศึกษา ร.ร. โปลิเทคนิคลานนา

ทีมบริการเทคนิค บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด โดย คุณ สุพจน์ ศรีวิชัย วิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา และสาธิตการก่อ-ฉาบ แก่คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เพื่อนำมาบูรณาการพัฒนาความรู้แนวทางในการเรียนการสอน และเสริมสร้างทักษะชีวิต

 

 

 
PCC สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด โดยคุณนัคเดช  ปินตาสี ได้รับเกียรติจากนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงสร้างสำเร็จรูป แก่คณาจารย์นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้  ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้